Kim Jeste?my?

Firma powsta?a w 1995 roku w Warszawie. Od pocz?tku istnienia zajmujemy si? sprzeda??, monta?em i serwisem alarmw, nawigacji, GPS-w, wzmacniaczy, g?o?nikw, subwooferw. Zak?adamy rwnie? blokady elektryczne i mechaniczne, centralne zamki oraz profesjonalnie przyciemniamy szyby.
Od 1999 roku zajmujemy si? reklam?. Wykonujemy wydruki wielkoformatowe reklam? na samochodach, szyldy, banery oraz kasetony. Oferujemy rwnie?, najbardziej efektown? obecnie REKLAM? LEDOW?.

Do grupy tej nale?? zarwno jednokolorowe wy?wietlacze graficzno-tekstowe, telebimy full-color, a przede wszystkim nowatorskie rozwi?zanie jakim s? SZYLDY LEDOWE.

W celu zapoznania si? ze szczeg?ami zapraszamy do poszczeglnych dzia?w...Celem firmy AudioCar jest zaspokojenie potrzeb klienta

oraz osi?gni?cie Jego pe?nego zadowolenia.

Regulamin


1. Wymiary reklamy.


Zastrzegamy sobie tolerancj? wymiarw reklamy, wynikaj?c? ze specyfiki wydrukw wielkoformatowych oraz dost?pno?ci mediw, do 5%, chyba ?e z zamwienia wynika inaczej. W przypadku reklamy wielkoformatowej, oglnie przyj?te jest rwnie? panelowanie grafiki, czyli sk?adanie jej z kilku brytw.

2. Kolorystyka reklamy.

Zastrzegamy sobie tolerancj? odcieni i nasycenia kolorw wynikaj?c? z r?nic w strukturze lub fakturze farb, jak rwnie? rodzaju wydruku oraz materia?u, chyba ?e z zamwienia wynika inaczej.

3. Tre?? reklamy.

Prosimy o dok?adne sprawdzenie tre?ci na projekcie. Nie odpowiadamy za ewentualne b??dy ortograficzne i gramatyczne, po zatwierdzeniu projektu.

4. Monta? reklamy.

Monta? reklamy, odbywa si? wg zasad przyj?tych i obowi?zuj?cych w firmie AudioCar, chyba ?e do zamwienia do??czona jest oddzielna specyfikacja. Zmiana ustalonego miejsca monta?u reklamy, wi??e si? z dodatkowymi kosztami. Z uwagi na ?ywotno?? opasek zaciskowych (elementy zu?ywalne), okre?lon? przez producenta na minimum trzy miesi?ce, gwarancji na opaski zaciskowe udzielamy na okres trzech miesi?cy. D?u?szy okres gwarancji wymaga oddzielnych ustale?.

Elementy elektryczne (np. kasetony), zako?czone s? puszk? przy??czeniow? do??czenie elementu do istniej?cej instalacji wi??e si? z dodatkowymi kosztami.

Uzyskanie niezb?dnych pozwole? na monta? reklamy w okre?lonej lokalizacji, pozostaje w kwestii klienta a nie firmy AudioCar.

5. Rozliczenie nale?no?ci.

Rozliczenie nast?puje najp?niej przy odbiorze towaru lub bezpo?rednio po zako?czeniu prac, na miejscu monta?u, chyba ?e z zamwienia wynika inaczej. Towar i produkty, pozostaj? w?asno?ci? firmy AudioCar, do momentu ca?kowitego rozliczenia. Jakiekolwiek reklamacje, b?d? roszczenia nie s? podstaw? do nie uregulowania nale?no?ci.

6. Termin realizacji.

Czas oczekiwania na realizacj? zamwienia, liczony jest od momentu wp?aty zadatku oraz akceptacji finalnego projektu. Oba te warunki s? niezb?dne do uruchomienia procesu produkcji.

7. Oklejanie samochodw.

Oklejanie samochodu, pomimo zastosowania najlepszych dost?pnych materia?w oraz ?rodkw pomocniczych, a tak?e stosowania najwi?kszych ?rodkw ostro?no?ci, pozostaje metod? inwazyjn?. Nale?y liczy? si? z tym, i? po demonta?u folii, samochd mo?e nosi? ?lady ingerencji (np. mo?liwe jest i? lakier b?d?cy pod foli?, mo?e nieznacznie r?ni? si? od tego, ktry wystawiony by? na dzia?anie warunkw atmosferycznych. W niektrych przypadkach, konieczne jest rwnie? delikatne naci?cie folii, wynikaj?ce ze specyfiki lub kszta?tu oklejanej powierzchni, co rwnie? mo?e pozostawi? nieznaczne ?lady na lakierze). W celu zapewnienia najwy?szej jako?ci aplikacji, producent folii zaleca dokonanie technologicznych naci?? w miejscach najwi?kszych przet?ocze?.

Blokady NIED?WIED?-LOCK dost?pne s? do nast?puj?cych modeli samochodw: 

Partnerzy

 • Kenwood
 • Alpine
 • RockfordFosgate
 • Hifonics
 • Hertz
 • Magnat
 • Mac Audio
 • President
 • Midland
 • Parrot
 • Nokia
 • Motorola